Uwaga zmiany w przyznawaniu stypendiów i zasiłków szkolnych

Stypendia i zasiłki szkolne tylko w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej!
Warunki przyznania stypendium szkolnego :

  • niski dochód na osobę w rodzinie ( do 514zł / osobę )
  • Konieczne jest zamieszkiwanie ucznia na terenie Gminy miejskiej Głogów.

Forma stypendium szkolnego; – pomoc o charakterze edukacyjnym ( podręczniki szkolne, niezbędne przybory szkolne ),

– całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole np. wycieczki szkolne, nauka języków obcych, zajęcia muzyczne, komputerowe, sportowe.

Stypendium polega na refundacji poniesionych kosztów na podstawie dowodów zakupów ( faktur, rachunków lub innych dokumentów potwierdzających poniesione wydatki ).

Koszty, które nie mają związku z uczęszczaniem ucznia do szkoły na zajęcia lekcyjne lub pozalekcyjne nie będą finansowane.

Rachunki muszą być czytelne, wystawione imiennie na wnioskodawcę tzn. na rodzica lub pełnoletniego ucznia.

Wymagane jest, aby na rachunku widniała adnotacja artykuły „szkolne” lub „sportowe” i muszą być zakupione na aktualny rok nauki ( najpóźniej do dnia zakończenia roku szkolnego ).

Wnioski o stypendium szkolne wraz z kompletem dokumentów należy składać w MOPS do 15.09.2017 r. (p.25 –I piętro; pn.,wt.,śr., pt. od 8 – 13)

Zasiłek szkolny przyznawany jest z powodu zdarzenia losowego, w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie kosztów związanych z edukacją – jednorazowo lub kilka razy w roku niezależnie od przyznawanego stypendium

Wniosek o zasiłek szkolny składa się w MOPS w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia wystąpienia zdarzenia.

Jeśli sytuacja rodziny zmieni się rodzice ucznia zobowiązani są do niezwłocznego powiadomienia MOPS.

Informacje dotyczące stypendiów i zasiłków udzielane będą już w sierpniu 2017r. w siedzibie MOPS.