Rada Rodziców SP 11

Terminy zebrań Rady Rodziców:

1. 22.09.2021 17:00:00
2. 13.10.2021 17:00:00
3. 10.11.2021 17:00:00
4. 8.12.2021 17:00:00
5. 12.01.2022 17:00:00
6. 16.02.2022 17:00:00
7. 9.03.2022 17:00:00
8. 20.04.2022 17:00:00
9. 11.05.2022 17:00:00
10. 8.06.2022 17:00:00

Katarzyna Patyk – Przewodnicząca Rady Rodziców

Głogów, 2021-10-31

REGULAMIN RADY RODZICÓW

Szkoły Podstawowej Nr 11

w Głogowie ul. Gwiaździsta 2

Rozdział I

§1

Kompetencje Rady Rodziców

Zgodnie z art. 84 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku „Prawo oświatowe” (Dz. U. z 2020 roku poz. 910 ze zm.):

1. Rada Rodziców może występować do Dyrektora i innych organów szkoły lub placówki, organu prowadzącego szkołę lub placówkę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły lub placówki.

2. Do kompetencji Rady Rodziców, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4, należy:

1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły lub placówki, o którym mowa w art. 26 w/w ustawy;

2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły lub placówki, o którym mowa w art. 56 ust. 2 w/w ustawy;

3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły.

3. Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły lub placówki, o którym mowa w art. 26 w/w ustawy, program ten ustala Dyrektor szkoły lub placówki w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez Dyrektora szkoły lub placówki obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną.

4. W szkołach i placówkach, w których nie tworzy się rad rodziców, program wychowawczo-profilaktyczny szkoły lub placówki, o którym mowa w art. 26 w/w ustawy, uchwala rada pedagogiczna.

5. W szkołach i placówkach publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub przez osoby fizyczne oraz w szkołach i placówkach niepublicznych program wychowawczo-szkoły lub placówki, o którym mowa w art. 26 w/w ustawy, ustala organ wskazany w statucie szkoły lub placówki.

6. W celu wspierania działalności statutowej szkoły lub placówki, rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin, o którym mowa w art. 83 ust. 4 w/w ustawy.

7. Fundusze, o których mowa w ust. 6 w/w ustawy, mogą być przechowywane na odrębnym rachunku bankowym rady rodziców. Do założenia i likwidacji tego rachunku bankowego oraz dysponowania funduszami na tym rachunku są uprawnione osoby posiadające pisemne upoważnienie udzielone przez radę rodziców.

Rozdział II

§1

Nazwa reprezentacji rodziców

1. Rada Rodziców jest statutowym organem Szkoły.

2. Na podstawie art. 53 i 54 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95/91 poz. 425), jednolitego tekstu ustawy o systemie oświaty z dnia 7.09.1995r., ujednoliconej Ustawy o systemie oświaty po zmianach z dnia 21.01.2000r i 18.02.2000r, reprezentacja rodziców Szkoły Podstawowej nr 11 w Głogowie przyjmuje nazwę i posługuje się pieczątką podłużną o treści:

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 11 w Głogowie

ul. Gwiaździsta 2, 67-200 Głogów

Rozdział III

Organizacja działania ogółu rodziców i Rady Rodziców

§1

Organizacja działania ogółu rodziców

1. Podstawowym ogniwem organizacyjnym ogółu rodziców Szkoły jest zebranie klasowe.

2. Zebranie rodziców poszczególnych klas wybiera spośród siebie „Klasową Radę Rodziców” zwaną dalej Radą Oddziałową, składającą się z 3 osób: przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego i skarbnika.

3. Przedstawiciele Rad Oddziałowych wybrani w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału w całości tworzą Radę Rodziców Szkoły.

4. Najwyższą władzą, ogółu rodziców jest plenarne zebranie rodziców.

§2

Organizacja działania Rady Rodziców

1. Plenarne zebrania Rady Rodziców Szkoły wybierają spośród siebie:

1) Prezydium Rady Rodziców jako wewnętrzny organ pracy;

2) Komisję Rewizyjną jako organ kontrolny Rady Rodziców.

2. Prezydium Rady Rodziców powinno składać się z minimum 3 członków, którzy wybierają spośród siebie

przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, oraz skarbnika. Wskazane jest aby Prezydium posiadało w swoim składzie sekretarza, a w przypadku jego braku dowolna osoba z trzech wybranych do Prezydium będzie wybrana do prowadzenia całej dokumentacji Rady Rodziców. Pozostali przedstawiciele Rad Oddziałowych może automatycznie być członkiem Rady Rodziców.

3. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób, które wybierają spośród siebie: przewodniczącego i 2 członków komisji.

4. Prezydium Rady Rodziców może tworzyć stałe lub doraźne komisje i zespoły robocze spośród swoich członków, członków Rady Rodziców lub innych rodziców i osób współdziałających z rodzicami spoza Szkoły (jako ekspertów) dla wykonania określonych zadań.

5. Kadencja Rady Rodziców i jej organów trwa rok – rozpoczyna się od zebrania sprawozdawczo-wyborczego i kończy na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym roku następnego, nie później niż do 15 października kolejnego roku szkolnego.

6. Ustępujące Prezydium Rady Rodziców winno zakończyć swoją działalność złożeniem sprawozdania przez jej Przewodniczącego oraz złożeniem opinii Komisji Rewizyjnej.

7. Ustępująca Rada Rodziców działa do chwili wyboru i ukonstytuowania się nowej Rady Rodziców, której przekazuje protokołem prowadzoną dokumentację oraz pozostałe i nie wykorzystane środki finansowe.

Rozdział IV

§1

Wybory do organów Rady Rodziców

1. Lista kandydatów do danego organu nie może być mniejsza od liczby miejsc ustalonych dla danego organu. Zgłoszeni kandydaci wyrażają, ustnie lub pisemnie (jeżeli nie mogą wziąć udziału w zebraniu wyborczym) swoją zgodę na kandydowanie.

2. Wybrani zostają ci kandydaci, którzy uzyskali 50% + jeden głos uczestników prawomocnego zebrania wyborczego.

3. Przy równej ilości uzyskanych głosów zarządza się ponowne głosowanie.

4. Wybory do organów Rady Rodziców odbywają się podczas zebrania sprawozdawczo-wyborczego na początku każdego roku szkolnego.

5. Porządek zebrania sprawozdawczo-wyborczego Rady Rodziców musi uwzględnić:

 • sprawozdanie ustępującego Prezydium z działalności w okresie sprawozdawczym;
 • sprawozdanie Komisji Rewizyjnej;
 • informacja Dyrektora Szkoły o stanie organizacyjnym i funkcjonowaniu placówki;
 • plenarna dyskusja programowa;
 • uchwalenie wniosków programowo-organizacyjnych do działalności Rady Rodziców w następnej kadencji;
 • wybory nowych organów Rady Rodziców;
  • ustalenie przez komisję regulaminową listy obecności;
  • przypomnienie zasad wyborczych oraz ustalenie listy kandydatów przez Komisję Wyborczą;
  • głosowanie;
  • ogłoszenie wyników wyborów przez przewodniczącego Komisji Wyborczej;
 • uchwalenie wstępnego kalendarza spotkań Rady Rodziców w roku szkolnym;
 • wolne głosy i wnioski.

6. Inne plenarne posiedzenia Rady Rodziców przyjmują taki sam porządek obrad jak w ust 5 §1 roz. IV, z tym, że opuszcza się w nim punkty, które nie wymagają omówienia na tym posiedzeniu.

Rozdział V

§1

Plan pracy Rady Rodziców i jej organów

1. Posiedzenie Rady Rodziców jest zwoływane przez jej Prezydium nie rzadziej niż raz w semestrze.

2. Zebranie Rady Rodziców może być zwołane także w każdym czasie na wniosek Prezydium, Klasowych Rad Oddziałowych z co najmniej 1 klasy, na wniosek Dyrektora Szkoły lub Rady Pedagogicznej.

3. Podejmowanie przez Radę Rodziców stosownych decyzji i uchwał może być regulowane przez dowolną ilość osób z Prezydium, Komisji Rewizyjnej i wszystkich członków Rady Rodziców, biorących udział w danym posiedzeniu.

4. Wymienione powyżej szkolne organy składają wniosek do Prezydium Rady Rodziców za pośrednictwem Dyrektora Szkoły lub jego sekretariatu.

5. Posiedzenia kontrolne Komisji Rewizyjnej są obligatoryjne przed posiedzeniem Rady Rodziców, na którym prezentowane jest sprawozdanie roczne. Komisja Rewizyjna może zbierać się także z własnej inicjatywy lub na wniosek Prezydium Rady Rodziców, Rad Oddziałowych, Dyrektora Szkoły lub dowolnej grupy rodziców.

6. Ustalenia i wnioski Komisji Rewizyjnej muszą mieć każdorazowo formę pisemną i być przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Rodziców Dyrektorowi Szkoły oraz osobom, które wnioskowały o zwołanie Komisji Rewizyjnej.

7. Formy i częstotliwość działania innych struktur działających w ramach Rady Rodziców, jak komisje problemowe czy zespoły robocze wynikają z potrzeb realizacji różnorodnych zadań, jakich się podjęły te zespoły.

8. Zebrania rodziców poszczególnych klas odbywają, się z inicjatywy samych rodziców, klasowych rad rodziców, Dyrektora Szkoły lub wychowawcy klasy.

9. Dopuszcza się również organizowanie posiedzeń Rady Rodziców lub poszczególnych zespołów Rady Rodziców w formie on-line w przypadku, gdy takie posiedzenie nie może być zorganizowane w sposób tradycyjny na terenie Szkoły i nie sprzeciwiają się temu inne przepisy (np. w czasie pandemii, prowadzenia przez szkołę zajęć dydaktycznych w formie on-line itp.).

Rozdział VI

§1

Tryb podejmowania uchwał przez Radę Rodziców i jej organy

1. Rada Rodziców ma prawo wyrażania swojego stanowiska we wszystkich sprawach dotyczących funkcjonowania Szkoły i jej organów w formie uchwał.

2. Uchwały podejmuje się zwykłą większością głosów wszystkich osób/członków biorących udział w danym posiedzeniu.

3. Na wniosek co najmniej jednej osoby głosowanie może być tajne.

4. Głosowanie musi być jawne i imienne (z wpisem do protokołu), gdy uchwały dotyczą spraw finansowych.

5. Ustalenie quorum oraz prawomocność decyzji zebrania nie jest wymagana, a jeśli będzie ustalana to przez przewodniczącego Rady Rodziców.

6. Spory między Dyrektorem Szkoły a Radą Rodziców rozstrzyga organ prowadzący Szkołę.

7. Posiedzenia Rady Rodziców są protokołowane, przez Sekretarza Prezydium Rady Rodziców, a w przypadku braku sekretarza przez inną osobę wybraną spośród członków Prezydium.

Rozdział VII

Cele i zadania Rady Rodziców

§1

Cele Rady Rodziców

1. Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców Szkoły (reprezentacja rodziców uczniów poszczególnych klas wybieranych przez ogół rodziców każdej klasy) oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności Szkoły, a także wnioskowanie do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z opiniami we wszystkich sprawach szkoły.

2. Głównym celem Rady Rodziców jest działanie na rzecz opiekuńczej, dydaktycznej i wychowawczej funkcji Szkoły, a w szczególności:

1) prezentowanie wobec Dyrektora Szkoły Podstawowej, nauczycieli, władz oświatowych opinii rodziców we wszystkich istotnych sprawach Szkoły;

2) upowszechnianie wśród rodziców, we współpracy z organizacjami społeczno-oświatowymi, wiedzy o wychowaniu i funkcjach opiekuńczo-wychowawczych rodziny;

3) zachęcanie rodziców do czynnego udziału w działaniach wspierających Szkołę.

§2

Zadania Rady Rodziców

1. Do głównych zadań Rady Rodziców należy w szczególności:

1) pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań Szkoły;

2) gromadzenie funduszy niezbędnych dla wspierania działalności Szkoły, a także ustalanie zasad wykorzystywania tych funduszy;

3) zapewnianie rodzicom, we współdziałaniu z innymi organami Szkoły, rzeczywistego wpływu na działalność Szkoły, poprzez:

– znajomość zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w Szkole i klasie,

– uzyskanie w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swego dziecka i jego postępów lub trudności w nauce lub zachowaniu,

– znajomość regulaminu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, regulaminu organizacji przebiegu egzaminów,

– uzyskiwanie porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci,

– wyrażanie i przekazywanie opinii na temat pracy Szkoły, a przede wszystkim określanie struktur działania ogółu rodziców oraz Rady Rodziców,

4) wyrażanie opinii o pracy nauczyciela, któremu Dyrektor ustala ocenę dorobku zawodowego za okres stażu;

5) Rada Rodziców przedstawia swoją opinię w terminie 14 dni od daty zawiadomienia przez Dyrektora o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego nauczyciela;

6) Rada Rodziców może nie przedstawić opinii, co nie wstrzymuje postępowania oceniającego prowadzonego przez Dyrektora;

7) współpraca z Dyrektorem Szkoły Podstawowej, jego zastępcą oraz nauczycielami w podnoszeniu poziomu nauczania, a przede wszystkim:

– opiniowanie i zatwierdzanie programu wychowawczego Szkoły,

– opiniowanie i zatwierdzanie programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska,

– pomoc w organizowaniu pracy uczniowskich kół przedmiotowych i kół zainteresowań oraz otaczanie opieką uczniów szczególnie zdolnych,

– wzbogacanie wyposażenia Szkoły w pomoce dydaktyczne,

– uczestniczenie jednego przedstawiciela Rady Rodziców w komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej,

– współpraca z organami nadzorującymi i prowadzącymi działalność Szkoły.

Rozdział VIII

§1

Zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy Rady Rodziców

1. Rada Rodziców gromadzi fundusze z następujących źródeł:

– z dobrowolnych składek rodziców;

– z wpłat osób fizycznych, organizacji, instytucji i fundacji, do których zwróci się Prezydium Rady Rodziców;

– z dochodowych imprez organizowanych przez Radę Rodziców;

– z działalności gospodarczej;

– z innych źródeł.

2. Wysokość składki podlega indywidualnemu zadeklarowaniu przez każdego rodzica podczas zebrań klasowych. Propozycję składki dla całej szkoły przedstawia Prezydium Rady Rodziców na początku każdego roku szkolnego.

3. Jeżeli do Szkoły uczęszcza więcej dzieci tych samych rodziców, Rada Rodziców może wyrazić zgodę na wnoszenie składki tylko przez jedno dziecko lub na obniżenie składki wnoszonej na wszystkie dzieci danych rodziców, o czym decyduje Rada Rodziców w ilości osób biorących udział w głosowaniu dotyczącym w/w sprawy.

4. Wydatkowanie środków odbywa się na podstawie opracowanego przez Radę Rodziców, na początku każdego roku, preliminarza wydatków.

5. Środki pochodzące ze składek rodziców mogą być wydatkowane na następujące cele:

– pomoc materialna dla dzieci z najbiedniejszych rodzin w postaci sfinansowania zakupu odzieży, podręczników, udziału w szkolnych i klasowych wycieczkach oraz szkolnych uroczystościach wymagających opłaty;

– dofinansowanie konkursów i imprez o charakterze ogólnoszkolnym lub międzyszkolnym (olimpiady, konkursy, festyny, okolicznościowe uroczystości szkolne i inne);

– sfinansowanie niektórych zajęć pozalekcyjnych i kół przedmiotowych;

– nagrody dla uczniów;

– zakup książek, materiałów dydaktycznych i sprzętu technicznego do pracowni przedmiotowych, w celu ich wykorzystania na zajęciach lekcyjnych;

– dofinansowanie wyposażenia szkoły;

– wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem księgowości, rachunku bankowego, dokumentacji Rady Rodziców;

– podróże służbowe uczniów i przedstawicieli Rady Rodziców.

6. Wnioskujący ma obowiązek rozliczyć się z przyznanych środków w postaci: faktury, zamówienia, zlecenia oraz pisma wyjaśniającego na co konkretnie środki zostały wydane. Jeśli Wnioskujący nie dokona rozliczenia z Radą Rodziców w trybie opisanym wyżej, zobowiązany jest do zwrotu całości przyznanych środków do skarbnika Rady Rodziców.

7. Sposób wydatkowania środków Rady Rodziców może być w części zależny od życzeń czy wskazania celów przez osoby lub organizacje wpłacające. W takim przypadku Prezydium Rady Rodziców nie może wydatkować środków na inne cele.

Rozdział IX

§1

Obsługa księgowo-rachunkowa środków finansowych Rady Rodziców

1. Obsługę księgowo-rachunkową funduszy Rady Rodziców prowadzi skarbnik oraz przewodniczący Rady Rodziców lub też inna osoba wybrana przez członków Rady Rodziców.

2. Zasady rachunkowości oraz obieg dokumentacji finansowej regulują odrębne przepisy.

Rozdział X

§1

Postanowienia końcowe

 1. W celu wymiany informacji i współdziałania z innymi organami Szkoły Prezydium Rady Rodziców może zaprosić na swoje posiedzenie Dyrektora oraz kierownictwo pozostałych organów Szkoły.
 2. Ustala się e-dziennik jako jedyną formę kontaktu przedstawicieli Rad Oddziałowych, organów Rady Rodziców, pracowników szkoły, Dyrektora.
 1. Rada Rodziców, poprzez różne formy swego działania, zapewnia realizację uprawnień ustawowych i statutowych społeczności rodzicielskiej, określonych w niniejszym regulaminie.
 1. W przypadku nie respektowania przez Dyrekcję Szkoły, Radę Pedagogiczną lub pracowników administracji szkoły posiadanych uprawnień Rady Rodziców Prezydium Rady Rodziców może złożyć pisemne zażalenie na tego rodzaju stan rzeczy do Dyrektora Szkoły i ma prawo oczekiwać wyczerpującej odpowiedzi.
 1. W przypadku konfliktu Rady Rodziców z organami Szkoły w powyższej kwestii i nieudzielania wyczerpujących odpowiedzi na złożone zażalenia Prezydium Rady Rodziców ma prawo zwrócić się do organu prowadzącego Szkołę o rozstrzygnięcie sporu.
 1. Członkowie Klasowych Rad Rodziców, Prezydium Rady Rodziców, jak i członkowie Komisji Rewizyjnej, mogą zostać odwołani ze swych funkcji przed upływem kadencji, jeżeli gremia, które dokonały ich wyboru, postanawiają ich odwołać.
 1. Członkowie Rady Rodziców pełnią swe funkcje społecznie.
 1. W trakcie zebrania to Przewodniczący udziela głosu osobie, która zgłasza chęć jego zabrania, poprzez podniesienie ręki.