WGLĄD DO PRAC EGZAMINACYJNYCH PO EGZAMINIE GIMNAZJALNYM W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 ze zmianami)
USTALANIE WYNIKU § 48. 2. Prace uczniów (słuchaczy) sprawdzają i oceniają egzaminatorzy wpisani do ewidencji egzaminatorów […], powołani przez dyrektora komisji okręgowej.
[…] 5. Wynik sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego ustala komisja okręgowa na podstawie liczby punktów przyznanych przez egzaminatorów.
6. Wynik sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego ustalony przez komisję okręgową jest ostateczny.
UDOSTĘPNIANIE PRAC DO WGLĄDU § 50. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) albo słuchacza sprawdzona i oceniona praca ucznia (słuchacza) jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) albo słuchaczowi do wglądu w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej.

Miejsce wglądu: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu,
ul. Zielińskiego 57 Termin: wyznaczony przez OKE indywidualnie dla każdego zainteresowanego od 17 czerwca 2011r.

Prawo wglądu do swojej pracy ma wyłącznie uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i wypełnieniu pisemnego wniosku (do pobrania na www.oke.wroc.pl/Gimnazjum/Wgląd do prac egzam. a także do wypełnienia na miejscu w OKE). Wgląd do prac odbywa się w przeznaczonej do tego sali, w obecności osoby wyznaczonej przez dyrektora OKE. Prace do wglądu będą udostępniane wg kolejności składanych w siedzibie OKE i przesyłanych pocztą wniosków w terminie wyznaczonym przy składaniu wniosku na miejscu, lub zgodnie z informacją przekazaną telefonicznie w przypadku wniosków przesłanych pocztą.     Do wglądu zostaje przekazana praca ucznia wraz z kartą odpowiedzi. Nie można kopiować ani fotografować pracy.     Osoba nadzorująca wgląd do prac nie jest upoważniona do udzielania wyjaśnień.     Przewiduje się ok. 30 min. na wgląd do jednej pracy.

Uwaga: Osoby, które nie posiadają przy sobie dowodu tożsamości, nie mogą obejrzeć pracy.