SZKOLNA PROCEDURA WYDAWANIA OPINII O UCZNIU

Prosimy o zapoznanie się z warunkami wydawania opinii o uczniu.

SZKOLNA PROCEDURA WYDAWANIA OPINII O UCZNIU

I.PODSTAWA PRAWNA

 

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz placówkach
 2. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich                       (Dz.U. z 2014 poz. 382).

II.POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.Opinia o uczniu w Szkole Podstawowej nr 11 im. Polskich Olimpijczyków w Głogowie  jest przygotowywana przez wychowawcę lub  pedagoga szkolnego.

 

2.Opinię przygotowuje się na pisemną prośbę :

 

 1. a) rodziców/prawnych opiekunów ucznia,

 

 1. b) poradni psychologiczno-pedagogicznej bądź innej poradni specjalistycznej,

 

 1. c) Sądu Rejonowego (w tym kuratorów sądowych),

 

 1. d) innych instytucji wspomagających, w tym: Policji, MOPS, PCPZ.

 

 1. Opinię przygotowuje się w terminie 7 dni od wpłynięcia do sekretariatu szkoły

pisemnego wniosku / prośby o jej sporządzenie.

 

 1. Druki wniosków dla rodziców/opiekunów są do pobrania w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej szkoły.

 

 1. Opinia zostaje przygotowana w dwóch egzemplarzach z podpisem osoby

sporządzającej opinię oraz dyrektora szkoły. Opinia opatrzona jest pieczęcią szkoły.

 

 1. W opinii należy umieścić tylko te informacje, na które wychowawca bądź

pedagog szkolny mają potwierdzenie w swojej dokumentacji.

 

 1. Rodzic ( prawny opiekun) zobowiązany jest do wskazania we wniosku dokładnych danych instytucji, do której opinia ma zostać przekazana przez szkołę.

 

 1. Kopię wydanej informacji ( opinii) przechowuje się w dokumentacji szkolnej.

 

Nauczyciel/pracownik szkoły nie wydaje opinii o uczniu bez zachowania przyjętej procedury.

 

Głogów , dnia……………………………

 

 

…………………………………..

(imię i nazwisko)

…………………………………..

(adres zamieszkania)

………………………… .…….

 

 

 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 11

 1. Polskich Olimpijczyków w Głogowie

 

 

 

 

 

 

WNIOSEK

 

 

 

 

Proszę o wydanie opinii o moim dziecku……………………………………………………………………………….

( imię i nazwisko)

 

uczniu klasy………………. w celu przedłożenia jej w ………………………………………………………………..

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

( nazwa i adres  instytucji)

 

 

 

…………………………………………………….

( czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna)

 

 

 

Zapoznałam/em się i zostałem poinformowany o konieczności

Przygotowania opinii o uczniu zgodnie z procedurą podaną powyżej.

 

………………………………..

( data i podpis nauczyciela)