REFORMA PODRĘCZNIKOWA

Reforma podręcznikowa – harmonogram wprowadzania zmian
Przypominamy, że w roku szkolnym 2015/2016 rodzice uczniów klas I, II, i IV szkoły podstawowej oraz klasy I gimnazjum nie będą kupować podręczników lub materiałów edukacyjnych niebędących podręcznikami oraz materiałów ćwiczeniowych przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Zapewnienie tych podręczników i materiałów jest zadaniem szkoły – rodzice nie mogą ponosić kosztów związanych z ich zakupem.
W roku szkolnym 2015/2016 uczniowie otrzymują:

Klasy I – II szkoły podstawowej:

1. podręczniki do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, które zapewnia minister właściwy do spraw oświaty i wychowania,
2. podręczniki lub materiały edukacyjne do obowiązkowych zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego,
3. materiały ćwiczeniowe.

Klasa IV szkoły podstawowej:

1. podręczniki lub materiały edukacyjne do obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
2. materiały ćwiczeniowe.

Klasa I gimnazjum:

1. podręczniki lub materiały edukacyjne do obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
2. materiały ćwiczeniowe.

W roku szkolnym 2016/2017 bezpłatnym dostępem do podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych zostaną objęci uczniowie klas I – V szkoły podstawowej oraz uczniowie klas I-II gimnazjum.

W roku szkolnym 2017/2018 wszyscy uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum będą mieli zapewniony bezpłatny dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych.
Uprzejmie informuję, że proces aplikowania o udzielenie dotacji celowej rozpoczął się 15 marca br.
Każda szkoła ma wpływ na moment otrzymania dotacji. Informację lub wniosek, niezbędne do udzielenia dotacji, dyrektorzy szkół mogą składać do organów prowadzących już od połowy marca każdego roku. Jednostka samorządu terytorialnego może dysponować środkami na zakup podręczników już od maja. Przekazanie dotacji odbywa się najpóźniej do 15 października danego roku.

Jednocześnie przypominamy, że do 25 sierpnia br. dyrektor szkoły ma obowiązek przygotowania aktualizacji informacji lub wniosku, uwzględniających wyniki postępowania rekrutacyjnego. Natomiast do 15 września br. dyrektor szkoły ma możliwość aktualizacji liczby uczniów.

Informacje na temat składania zapotrzebowania na podręczniki zapewniane przez MEN:

 „Nasz elementarz” – podręcznik do klasy I,
 „Nasza szkoła” – podręcznik do klasy II szkoły podstawowej,

są dostępne pod adresami:

http://www.naszelementarz.men.gov.pl;
http://men.gov.pl/pl/zycie-szkoly/program-darmowy-podrecznik/podrecznik-dla-klas-I-III

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

TEKST LISTU W ORYGINALE: Informacja_dotyczaca_harmonogramu_reformy_w_kolejnych_latach.pdf