Procedury dot.spożycia alkoholu i/lub narkotyków

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU, GDY NAUCZYCIEL PODEJRZEWA, ŻE NA TERENIE SZKOŁY ZNAJDUJE SIĘ UCZEŃ  POD WPŁYWEM ALKOHOLU LUB NARKOTYKÓW

W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie szkoły znajduje się uczeń będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków powinien podjąć następujące kroki:

 1. Powiadamia o swoich przypuszczeniach wychowawcę klasy.
 2. Odizolowuje  ucznia  od  reszty  klasy, ale ze względów bezpieczeństwa nie pozostawia go samego; stwarza warunki,  w których nie będzie zagrożone jego życie ani zdrowie.
 3. W przypadku, gdy zachowanie ucznia i stan jego  zdrowia  świadczą o zagrożeniu zdrowia lub życia, nauczyciel  wzywa  lekarza  w celu stwierdzenia stanu trzeźwości lub odurzenia, ewentualnie udzielenia pomocy medycznej.
 4. Zawiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły.
 5. Nauczyciel lub wychowawca (ew.pedagog, wicedyrektor) powiadamia telefonicznie rodziców/prawnych opiekunów i zobowiązuje ich do niezwłocznego odebrania dziecka ze szkoły.
 6. Gdy rodzice/opiekunowie odmówią przyjścia do szkoły, bądź kontakt z nimi jest niemożliwy dyrektor szkoły zawiadamia najbliższą jednostkę policji lub pogotowia.
 7. Dyrektor szkoły wzywa najbliższą jednostkę policji lub pogotowia, również wtedy, gdy:
  1. zachowanie ucznia przed przybyciem rodziców/ prawnych opiekunów daje powody do interwencji policji (jest agresywny, wzbudza zgorszenie lub zagraża życiu lub zdrowiu innych osób),
  2. stan zdrowia ucznia przed przybyciem rodziców/ prawnych opiekunów daje powody do niepokoju.

O pozostaniu ucznia w szkole, czy przewiezieniu do placówki służby zdrowia, albo przekazaniu go do dyspozycji funkcjonariuszom policji – decyduje lekarz, po ustaleniu aktualnego stanu zdrowia ucznia i w porozumieniu z dyrektorem szkoły.

 1. W przypadku stwierdzenia stanu nietrzeźwości, policja ma możliwość przewiezienia ucznia do izby wytrzeźwień, albo do policyjnych pomieszczeń dla osób zatrzymanych – na czas niezbędny do wytrzeźwienia (maksymalnie do 24 godzin). O fakcie umieszczenia zawiadamia się rodziców/opiekunów oraz sąd rodzinny, jeśli uczeń nie ukończył 18 lat.
 2. Jeżeli powtarzają się przypadki, w których uczeń (przed ukończeniem 18 lat) znajduje się pod wpływem alkoholu lub narkotyków na terenie szkoły, to dyrektor szkoły ma obowiązek powiadomienia o tym policji (specjalisty ds. nieletnich) lub sądu rodzinnego.
 3. Szkoła uzgadnia ze specjalistą ds. nieletnich sposób dalszego postępowania wobec ucznia.
 4. Spożywanie alkoholu na terenie szkoły przez ucznia, który ukończył 17 lat, stanowi wykroczenie z art. 431 ust. 1 Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w związku z tym dyrektor szkoły powiadamia o tym fakcie policję.
 5. Zaistniałe zdarzenie jest odnotowywane w dokumentacji wychowawcy i pedagoga szkolnego.

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU GDY NAUCZYCIEL ZNAJDUJE   NA TERENIE SZKOŁY SUBSTANCJE PRZYPOMINAJĄCE NARKOTYKI

W przypadku, gdy nauczyciel znajduje na terenie szkoły substancję przypominającą wyglądem narkotyk powinien podjąć następujące kroki:

 1. Nauczyciel, zachowując środki ostrożności, zabezpiecza substancję przed dostępem do niej osób niepowołanych oraz ewentualnym jej zniszczeniem do czasu przyjazdu policji.
 2. Powiadamia o zaistniałym fakcie pedagoga szkolnego i dyrektora szkoły.
 3. Pedagog próbuje ustalić, do kogo znaleziona substancja należała (o ile to jest możliwew zakresie działań pedagogicznych).
 4. Dyrektor szkoły jest zobowiązany wezwać policję.
 5. Po przyjeździe policji dyrektor przekazuje zabezpieczoną substancję oraz informacje dotyczące szczegółów zdarzenia.
 6. Zaistniałe zdarzenie jest odnotowane w teczce indywidualnej ucznia przez pedagoga szkolnego.

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU, GDY NUCZYCIEL PODEJRZEWA, ŻE UCZEŃ POSIADA PRZY SOBIE NARKOTYKI BĄDŹ ALKOHOL

W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie substancję przypominającą narkotyk, powinien podjąć następujące kroki:

 1. Nauczyciel w obecności innej osoby (wychowawca, pedagog, dyrektor, itp.) ma prawo żądać, aby uczeń przekazał mu tę substancję, pokazał zawartość torby szkolnej oraz kieszeni (we własnej odzieży), ew. innych przedmiotów budzących podejrzenie co do ich związku z poszukiwaną substancją.Nauczyciel nie ma prawa samodzielnie wykonać czynności przeszukania odzieży ani teczki ucznia  – jest to czynność zastrzeżona wyłącznie dla policji.
 2. O swoich spostrzeżeniach powiadamia dyrektora szkoły oraz rodziców/opiekunów ucznia i wzywa ich do natychmiastowego stawiennictwa.
 3. W przypadku, gdy uczeń, mimo wezwania, odmawia przekazania nauczycielowi substancjii pokazania zawartości teczki, dyrektor szkoły wzywa policję, która przeszukuje odzieżi przedmioty należące do ucznia oraz zabezpiecza znalezioną substancję i zabiera ją do ekspertyzy.
 4. Jeżeli uczeń wyda substancję dobrowolnie, nauczyciel, po odpowiednim zabezpieczeniu, zobowiązany jest bezzwłocznie przekazać ją do jednostki policji. Wcześniej próbuje ustalić, w jaki sposób i od kogo, uczeń nabył substancję. Całe zdarzenie nauczyciel dokumentuje, sporządzając możliwie dokładną notatkę z ustaleń wraz ze swoimi spostrzeżeniami.
 5. Zaistniałe zdarzenie jest odnotowane w dokumentacji wychowawcy i pedagoga szkolnego.

PROCEDURY  POSTĘPOWANIA  W  PRZYPADKU,  GDY  NAUCZYCIEL UZYSKAŁ  INFORMACJĘ  O  TYM, ŻE  UCZEŃ  UŻYWA  ALKOHOLU  LUB NARKOTYKÓW,  BĄDŹ  PRZEJAWIA  INNE  ZACHOWANIA  ŚWIADCZĄCE O  DEMORALIZACJI

W przypadku uzyskania informacji, że uczeń,  który nie ukończył 18 lat, używa alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, uprawia nierząd, bądź przejawia inne zachowania świadczące o demoralizacji, nauczyciel powinien podjąć następujące kroki:

 1. Przekazać uzyskaną informację wychowawcy klasy.
 2. Wychowawca informuje o fakcie pedagoga i dyrektora szkoły.
 3. Wychowawca lub pedagog wzywa do szkoły rodziców (prawnych opiekunów) uczniai przekazuje im uzyskaną informację. Przeprowadza rozmowę z rodzicami oraz z uczniem, w ich obecności. W przypadku potwierdzenia informacji, zobowiązuje ucznia do zaniechania negatywnego postępowania, rodziców zaś bezwzględnie do szczególnego nadzoru nad dzieckiem. W toku interwencji profilaktycznej może zaproponować rodzicom skierowanie dziecka do specjalistycznej placówki i udział dziecka w programie terapeutycznym.
 4. Jeżeli rodzice odmawiają współpracy lub nie stawiają się do szkoły, a nadal z wiarygodnych źródeł napływają informacje o przejawach demoralizacji ich dziecka, dyrektor szkoły pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny lub policję (specjalistę ds. nieletnich).
 5. Podobnie, w sytuacji gdy, szkoła wykorzysta wszystkie dostępne jej środki oddziaływań wychowawczych, (rozmowa z rodzicami, ostrzeżenie ucznia, spotkania z pedagogiem, psychologiem, itp.), a ich zastosowanie nie przynosi oczekiwanych rezultatów, dyrektor szkoły powiadamia sąd rodzinny lub policję. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji tych instytucji.
 6. W przypadku uzyskania informacji o popełnieniu przez ucznia, który ukończył 17 lat, przestępstwa ściganego z urzędu lub jego udziału w działalności grup przestępczych, zgodnie z art. 304 § 2 kodeksu postępowania karnego, dyrektor szkoły jako przedstawiciel instytucji jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub policję.
 7. Jeżeli zachowania świadczące o demoralizacji przejawia uczeń, który ukończył 18 lat, a nie jest to udział w działalności grup przestępczych czy popełnienie przestępstwa, to postępowanie nauczyciela powinno być zgodne z punktami 1-3. Jeżeli te działania nie przynoszą skutku, dyrektor szkoły pisemnie informuje:
  1. ucznia, o możliwości skreślenia z listy uczniów,
  2. policję o zachodzącej demoralizacji.
 8. Zaistniałe zdarzenie jest odnotowywane w dokumentacji wychowawcy i pedagoga szkolnego.