Procedura dot.usprawiedliwianie nieobecności

PROCEDURA USPRAWIEDLIWIANIA NIEOBECNOŚCI
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11

 

  1. Podstawą sklasyfikowania ucznia jest uzyskanie przez ucznia co najmniej 50% obecności na wszystkich zajęciach edukacyjnych.

 

  1. W przypadku, gdy uczeń nie jest sklasyfikowany z jednego lub więcej przedmiotów, może ubiegać się o prawo do egzaminu klasyfikacyjnego, zgodnie z WSO.

 

  1. Jeżeli nieobecności są nieusprawiedliwione, Rada Pedagogiczna ma prawo odmówić zgody na egzamin klasyfikacyjny.

 

  1. Rodzic ma obowiązek usprawiedliwić nieobecność dziecka w przeciągu tygodnia od momentu powrotu ucznia do szkoły, uzasadniając przyczynę absencji.

 

  1. Brak informacji od rodzica (opiekuna prawnego) o przyczynie przedłużającej się nieobecności ucznia (tj. powyżej jednego tygodnia) obliguje wychowawcę do kontaktu z rodzicem (opiekunem prawnym) ucznia, celem wyjaśnienia powodu absencji.

 

  1. W przypadku pojawiania się pojedynczych godzin nieusprawiedliwionych, w tym spóźnień, wychowawca powiadamia pedagoga szkolnego, który przeprowadza z uczniem rozmowę. O fakcie poinformowani zostają również rodzice (opiekunowie prawni) ucznia.

 

  1. Godziny nieusprawiedliwione wpływają na ocenę z zachowania, zgodnie z zasadami zapisanymi w Statucie Szkoły.