Procedura dot.telefonów komórkowych i sprzętu elektronicznego

PROCEDURA KORZYSTANIA Z TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH I SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11

 

 1. Uczniowie przynoszą do szkoły telefony komórkowe, odtwarzacze i inny sprzęt elektroniczny na własną odpowiedzialność.

 

 1. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie, zgubienie lub kradzież sprzętu, o którym mowa w pkt.1 poza sprzętem zdeponowanym u Dyrektora Szkoły.

 

 1. Telefony komórkowe i inny sprzęt elektroniczny podczas zajęć lekcyjnych powinien być wyłączony i znajdować się w torbie szkolnej lub w innym, wyznaczonym przez nauczyciela miejscu.

 

 1. Dopuszcza się korzystanie ze sprzętu podczas lekcji jedynie w celach dydaktycznych i za zgodą nauczyciela.

 

 1. Z telefonu i innych urządzeń elektronicznych można korzystać w czasie przerw pod warunkiem, że nie zakłóca to porządku i nie wyrządza nikomu krzywdy.

 

 1. Zakazane jest filmowanie i nagrywanie nauczycieli, innych pracowników szkoły oraz uczniów bez ich wiedzy i zgody.

 

 1. Zakazane jest nagrywanie przebiegu lekcji i innych zajęć bez zgody nauczyciela prowadzącego.

 

 1. W przypadku naruszenia powyższych ustaleń uczeń ma obowiązek oddania wyłączonego sprzętu nauczycielowi, a następnie nauczyciel ma obowiązek zdeponować sprzęt
  u wicedyrektora szkoły. Zdeponowanie winno się odbyć w obecności ucznia.

 

 1. Po odbiór sprzętu zgłaszają się rodzice (prawni opiekunowie). Zostają oni zapoznani z sytuacją i pouczeni o konsekwencjach (w tym konsekwencjach prawnych w przypadku naruszenia prywatności).

 

 1. W przypadku kolejnego łamania zasad uczniowi obniża się śródroczną/roczną ocenę zachowania o jeden stopień. Każde następne wykroczenie powoduje obniżenie o jeden stopień śródrocznej/rocznej oceny zachowania aż do nagannej włącznie.

 

 1. Punkty 3-10 nie dotyczą uczniów edukacji wczesnoszkolnej, gdzie obowiązuje całkowity zakaz korzystania z telefonów komórkowych, odtwarzaczy i innego sprzętu elektronicznego.