Procedura dot.skreslenia z listy uczniów

PROCEDURA  SKREŚLENIA  UCZNIA  Z  LISTY UCZNIÓW   GIMNAZJUM  NR 5  W  GŁOGOWIE

Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r.  o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. nr 67 poz.329 z 1996 r.,  z późn. zmianami).
  2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z  2000 r.  Nr 98  poz. 1071,  z późn. zmianami).

3.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół. (Dz.U. z 2001 r. nr 61 poz. 624 z późniejszymi zmianami). 

4. Statut Szkoły.

Procedura

1. Skreślenie pełnoletniego ucznia z listy uczniów może nastąpić, gdy uczeń:

1) opuścił w semestrze ponad 50% godzin lekcyjnych i pozostają one godzinami nieusprawiedliwionymi;

2) przebywa na terenie szkoły pod wpływem alkoholu lub środków odurzających;

3) dopuszcza się zachowań agresywnych i brutalnych w stosunku do innych uczniów lub pracowników szkoły;

4) notorycznie niszczy sprzęt i wyposażenie szkoły lub dopuszcza się kradzieży na terenie szkoły;

5) wszedł w kolizję z powszechnie obowiązującym prawem i został skazany prawomocnym wyrokiem sądu na odosobnienie;

6)  w inny, rażący sposób narusza zasady współżycia społecznego, zagrażając zdrowiu i bezpieczeństwu innych.

2. Skreślenie pełnoletniego ucznia z listy uczniów może nastąpić, jeżeli zachodzi jeden lub kilka przypadków opisanych w ust.1, pkt 1– 6.

3. Z wnioskiem o wykreślenie z listy uczniów mogą wystąpić:

1)  rada pedagogiczna;

2)  rodzice;

  1. 4. Skreślenie ucznia z listy uczniów następuje w formie decyzji administracyjnej. Przy podejmowaniu takiej decyzji obowiązuje procedura zgodna z Kodeksem Postępowania Administracyjnego.

 

  1. Tryb postępowania w wypadku skreślania ucznia z listy uczniów:

1) sporządzić notatkę służbową o zaistniałym incydencie lub absencji    nieusprawiedliwionej, załączając ewentualnie protokół zeznań świadków

2)  sprawdzić czy dany czyn został uwzględniony w statucie szkoły jako przypadek, który upoważnia do podjęcia decyzji o skreśleniu;

3) zebrać wszelkie dowody w sprawie, w tym opinie i wyjaśnienia stron (także rodziców   ucznia);

4) pisemnie poinformować ucznia i jego rodziców/prawnych opiekunów o wszczęciu procedury skreślenia z listy uczniów;

5) poinformować ucznia o jego prawie do wskazania rzeczników obrony (np. wychowawca lub pedagog szkolny), którzy mają obowiązek przedstawić rzetelnie nie tylko uchybienia w postępowaniu ucznia ale także jego cechy dodatnie i okoliczności łagodzące;

6)  zwołać zebranie zespołu wychowawczego(wychowawca klasy, pedagog, wicedyrektor ds. wychowawczych) i przedyskutować czy wykorzystano wszystkie możliwości wychowawczego oddziaływania szkoły na ucznia;

7) sporządzić protokół z zebrania zespołu wychowawczego uwzględniający wszystkie informacje mające wpływ na podjęcie uchwały;

8) na posiedzeniu rady pedagogicznej przedstawić protokół z zebrania zespołu wychowawczego dotyczącego ucznia i podjąć uchwałę;

9) przedstawić treść uchwały samorządowi uczniowskiemu celem sformułowania pisemnej opinii samorządu uczniowskiego w tej sprawie;

10) na podstawie uchwały rady pedagogicznej oraz własnego postępowania sprawdzającego zgodność uchwały z przepisami prawa dyrektor szkoły podejmuje decyzję;

11) dostarczyć ( za potwierdzeniem odbioru) decyzję uczniowi lub jego rodzicom;

12) wykonać decyzję dopiero po upływie czasu przewidzianego na odwołanie lub natychmiast jeżeli decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności*

13) w przypadku wniesienia odwołania wstrzymać wykonanie decyzji do czasu rozpatrzenia odwołania przez instancję odwoławczą (z zastrzeżeniem decyzji, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności);

* decyzji może być nadany rygor natychmiastowej wykonalności, gdy jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego albo dla zabezpieczenia gospodarstwa narodowego przed ciężkimi stratami bądź też ze względu na inny interes społeczny lub wyjątkowo ważny interes strony – art. 108 KPA.

6. Tryb odwoływania się ucznia do Kuratora Oświaty od decyzji w sprawie skreślenia z listy uczniów:

1) uczeń (jego rodzice lub opiekunowie prawni) ma prawo odwołania od decyzji  w sprawie skreślenia z listy uczniów do Kuratora Oświaty, za pośrednictwem Dyrektora, który wydał skarżoną decyzję;

2) odwołanie powinno być wniesione na piśmie w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez ucznia decyzji;

3) Dyrektor Szkoły po otrzymaniu odwołania ma możliwość powtórnego zbadania sprawy  i zastanowienie się w świetle żądań i wyjaśnień zawartych w odwołaniu nad prawidłowością decyzji i jeżeli uzna, że odwołanie zasługuje w całości na uwzględnienie, może wydać nową decyzję, w której uchyli lub zmieni zaskarżoną decyzję. Na wydanie nowej decyzji Dyrektor ma 7 dni. Od nowej decyzji uczniowi również przysługuje odwołanie;

4) Dyrektor Szkoły po otrzymaniu odwołania, jeśli nie zachodzi przypadek (pkt 3) obowiązany jest przesłać odwołanie wraz z aktami sprawy (decyzje Dyrektora, kserokopia protokołu posiedzenia Rady Pedagogicznej w sprawie skreślenia ucznia ze Szkoły listę członków Rady Pedagogicznej Szkoły oraz listę obecności w czasie podejmowania uchwały, opinię Samorządu Uczniowskiego oraz aktualny Statut Szkoły) do Kuratora Oświaty w terminie 7 dni od dnia, w którym odwołanie otrzymał. Obowiązek przesłania odwołania ciąży na Dyrektorze również wówczas, gdy jego zdaniem odwołanie jest  z jakichkolwiek przyczyn niedopuszczalne lub gdy wniesiono je po terminie;

5) wniesienie odwołania przez ucznia od nałożonej na niego kary powoduje zawieszenie jej wykonania do czasu wydania decyzji rozstrzygającej.