Procedura dot.palenia papierosów

PROCEDURA POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI W PRZYPADKU PRZYŁAPANIA UCZNIA NA PALENIU PAPIEROSÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11

  1. Na terenie szkoły obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, e-papierosów i innych wyrobów tytoniowych.
  2. Uczeń przyłapany na paleniu papierosów pierwszy raz otrzymuje upomnienie wychowawcy, powiadamia się również rodziców (opiekunów prawnych) ucznia.
  3. W przypadku kolejnego łamania zasad uczeń otrzymuje kolejno: naganę wychowawcy klasy a następnie naganę dyrektora szkoły. Każde następne wykroczenie powoduje obniżenie o jeden stopień śródrocznej/rocznej oceny z zachowania, aż do oceny nagannej włącznie.
  4. Niezaprzestanie palenia przez nieletniego ucznia skutkuje pisemnym powiadomieniem Sądu Rodzinnego o zachodzącej demoralizacji. Decyzję o powiadomieniu Sądu podejmuje Dyrektor Szkoły.