OGŁOSZENIE w sprawie udzielania pomocy finansowej dzieciom i uczniom na zakup podręczników

O G Ł O S Z E N I E

PREZYDENTA MIASTA GŁOGOWA

w sprawie udzielania pomocy finansowej dzieciom i uczniom na zakup podręczników.
Prezydent Miasta Głogowa informuje, iż w ramach realizacji Rządowego programu zakupu podręczników – „Wyprawka szkolna” – w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników ( Dz. U. Nr 111, poz. 652 z dnia 31 maja 2011 roku ) – rodzice( prawni opiekunowie, rodzice zastępczy) , a także nauczyciele, pracownicy socjalni lub inne osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych, dzieci które rozpoczęły w roku szkolnym 2010/2011 naukę w klasach I – III szkoły podstawowej oraz klas III gimnazjów do dnia 8 września 2011 r. mogą składać wnioski wraz z zaświadczeniami o dochodach, w celu uzyskania dofinansowania na zakup podręczników. Pomocy udziela się uczniom z rodzin, których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej – czyli 351zł oraz dla osób samotnie gospodarującej w wysokości 477 zł. (Dz. U. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.).

Dofinansowanie zakupu podręczników nie może przekroczyć kwoty:

 • dla uczniów klas I – III szkół podstawowych oraz dla uczniów klasy I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia – do kwoty 180 zł,
 • do kwoty 180 zł – dla ucznia:
  • słabo widzącego,
  • niesłyszącego,
  • z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
  • z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w lit. a-c – posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art.71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, realizującego kształcenie w klasach I – III szkoły podstawowej lub w klasach I – III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia;

dla uczniów klas III gimnazjum, dla ucznia klasy III ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, dla ucznia klasy III ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, dla ucznia klasy VI ogólnokształcącej szkoły baletowej – do kwoty 325 zł.

 • do kwoty 325 zł – dla ucznia:
  • słabo widzącego,
  • niesłyszącego,
  • z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
  • z niepełnosprawnościami, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w lit. a-c – posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art.71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, realizującego kształcenie w klasach I – III szkoły podstawowej lub w klasach I – III ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, w klasach I – III ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, w klasach IV – VI ogólnokształcącej szkoły baletowej;
 •  do kwoty 210 zł – dla ucznia:
  • słabo widzącego,
  • niesłyszącego,
  • z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
  • z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w lit. a-c – posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art.71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, realizującego kształcenie w klasach IV – VI szkoły podstawowej w klasach IV – VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, w klasach I – III ogólnokształcącej szkoły baletowej;
 • do kwoty 315 zł – dla ucznia:
  • słabo widzącego,
  • niesłyszącego,
  • z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
  • z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w lit. a-c – posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art.71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, realizującego kształcenie w zasadniczej szkole zawodowejj;
 • do kwoty 390 zł – dla ucznia:
  • słabo widzącego,
  • niesłyszącego,
  • z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
  • z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w lit. a-c – posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art.71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, realizującego kształcenie w liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych, technikach, uzupełniających liceach ogólnokształcących i technikach uzupełniających oraz w klasach IV – VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, w klasach IV – VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, w klasach VII – IX ogólnokształcącej szkoły baletowej oraz w liceum plastycznymj;

Jak ubiegać się o dofinansowanie:

1. Rodzice ( prawni opiekunowie, rodzice zastępczy), a także nauczyciela, pracownik socjalny lub inna osoba, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych. składają wniosek o dofinansowanie w szkole podstawowej lub gimnazjum, do którego uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2011/2012. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów lub zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej lub – w uzasadnionych przypadkach- oświadczenie o wysokości dochodów.

2. Rodzice ( prawni opiekunowie, rodzice zastępczy) sami dokonują zakupu podręczników.

3. W szkole rodzice przedstawiają dowód zakupu podręczników

4. Dyrektor szkoły przekazuje rodzicom ( prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym) dofinansowanie do wysokości wartości pomocy(odpowiednio do 180 zł, do 325 zł, do 210 zł, do 315 zł lub 390,00 zł).

Więcej informacji na temat pomocy w zakupach podręczników dostępnych jest na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej www.men.gov.pl.

Głogów, dnia 16 sierpnia 2011 roku