Konkurs plastyczny

 

Świetlica szkolna SP 11 w Głogowie ogłasza

KONKURS PLASTYCZNY PT:
„BEZPIECZNE PRZEJŚCIE PRZEZ ULICE”

1. Konkurs rozpoczyna się 16 września 2019 r. i trwać będzie do 27 września 2019 r.
2. W konkursie wezmą udział uczniowie klas I – III.
3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przygotowanie:
Pracy przestrzennej wykonanej w dowolnej technice. Temat pracy: „Bezpieczne przejście przez ulice”.
a) Prace konkursowe należy złożyć do świetlicy szkolnej do dnia 27.09.2019 r.
b) Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi, wykonanymi dowolną techniką, wcześniej nieopublikowanymi.
c) Uczniowie biorący udział w konkursie mogą przekazać tylko jedną pracę.
d) Każdy uczestnik konkursu powinien opatrzyć pracę tytułem oraz danymi. Dane te będą służyć do kontaktu organizatora z uczestnikiem konkursu. Prace nie podpisane, anonimowe nie będą zakwalifikowane do konkursu.
e) Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów Konkursu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
Wyniki konkursu i nagrody
1. Jury powołane przez organizatora, spośród przekazanych prac wyłoni laureatów konkursu.
2. Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy i oryginalność.
1. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 1.10.2019 r.
Postanowienia końcowe:
1. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik zgadza się na ekspozycję pracy oraz na opublikowanie jej fotografii na stronie internetowej szkoły.
2. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin