KONKURS FOTOGRAFICZNY

MIĘDZYSZKOLNY

KONKURS FOTOGRAFICZNY

 

„Głogów widziany oczami dziecka – jestem cząstką tego miasta ”

KONKURS DLA KLAS I – III SZKOŁY PODSTAWOWE

1. Uczestnik konkursu ma przedstawić 1 kolorową fotografię miasta Głogowa z cząstką mnie w ciekawy          i oryginalny sposób (np. Ratusz, Kolegiata, Plac zabaw, Park, Boisko itp.). Wymagany format zdjęć to: 15×21. Na odwrocie zdjęcia powinien znajdować się opis zawierający szczegółową lokalizację  (fotografowany obiekt oraz jego nazwę).

2.  Wszystkie prace należy składać w kopertach. Na kopercie powinno znajdować się: imię i nazwisko autora oraz tytuł konkursu. Prosimy nie zaklejać kopert.

Regulamin międzyszkolnego konkursu fotograficznego dla dzieci klas I – III

Głogów widziany oczami dziecka – jestem cząstką tego Miasta”

1. Organizatorem konkursu jest świetlica szkolna Szkoły Podstawowej nr 10 w Głogowie.

2. Celem konkursu jest:

– rozwijanie zainteresowań dzieci, ich wrażliwości estetycznej oraz indywidualnych zdolności twórczych,

– prezentacja twórczego spojrzenia młodego pokolenia na miasto Głogów,

– umożliwienie fotografującym zaprezentowania swojego dorobku uczniom oraz nauczycielom szkoły,

– popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki,

– popularyzacja architektury Głogowa.

3. Temat konkursu brzmi: ,,Głogów widziany oczami dziecka – jestem cząstką tego Miasta”.

4. Do udziału w konkursie zapraszamy uczniów klas I – III.

5. Uczestnik konkursu ma przedstawić 1 kolorową fotografię wraz z uczestnikiem konkursu ( nie musi być cała osobą a tylko cząstka)

Wymagany format zdjęć to: 15×21. Na odwrocie zdjęcia powinien znajdować się opis zawierający szczegółową lokalizację (fotografowany obiekt oraz jego nazwę).

6. Wszystkie prace należy składać w kopertach.

Na kopercie powinno znajdować się imię i nazwisko autora oraz tytuł konkursu.

7. Prace konkursowe należy składać do 29.10.2018 r. w świetlicy dla klas I– II.

8. Zgłoszenie prac na konkurs uważane będzie za uznanie warunków regulaminu, wyrażenie zgody na publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 28.08.1997 o ochronie danych osobowych
(Dz. U. Nr 133 poz. 883) oraz przeniesienie praw autorskich w całości na rzecz świetlicy szkolnej SP 10.

9. Do oceny złożonych prac zostanie powołane jury. Ze względu na różnice wieku uczestników konkursu, ocena prac będzie odbywać się w trzech kategoriach wiekowych.

Zdobywcy 1,2,3 miejsca zostaną uhonorowani nagrodami, pozostałe dzieci otrzymają dyplom i nagrody pocieszenia.

10. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 15 listopada 2018 roku o godz. 11.00 w świetlicy Szkoły Podstawowej nr 10.

Po zakończeniu konkursu odbędzie się wystawa prac konkursowych w świetlicy.

11. Prace złożone na konkurs nie będą zwracane autorom.

12. Prace, które nie będą spełniały kryteriów przedstawionych w Regulaminie zostaną zdyskwalifikowane.

13. We wszystkich sprawach nieuregulowanych regulaminem decyduje Jury, ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Jury.

14. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu oraz zgodą na publikację danych osobowych uczestników i zgodą na publikacje materiałów z przebiegu konkursu w tym wizerunku fotografowanych.